Packaging / งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Packaging / งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

Packaging / งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

กล่องครีม / Cream Box

สบู่หรูหรา กล่องแข็ง /Luxury Soap Rigid Box

กล่องสบู่ / Soap Box

กระดาษห่อของขวัญ / Gift Wrap

สติกเกอร์ตราสินค้า/ Brand sticker

ถุงกระดาษ / Paper Bag

สติกเกอร์ฉลาก/ Label sticker